Personal och kompetens

För att kunna erbjuda bästa möjliga psykosociala insatser och behandling har vi trots vår småskalighet valt att satsa på både bredd och hög kompetens hos de som arbetar hos oss. Genomgående har vi som jobbar här en utbildning inom sin yrkesfunktion, ofta som behandlingspedagog och därtill kontinuerlig vidareutbildning. Personalen på Segesholms behandlingshem har många års erfarenhet av att arbeta med psykosociala insatser och behandling samt inom ramen för vårt HSL-team med utredning och behandling av ungdomar med svår psykiatrisk problematik.

Vi är specialiserade på svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp och eller PTSD, självskadebeteende, suicidförsök, ätstörningar men även av neuropsykiatrisk problematik såsom autismspektrum, ADHD samt kognitiva funktionsnedsättningar. Vi har valt att försöka hjälpa de som tar kontakt och vill få sin behandling hos oss, även om man har med sig komplexa erfarenheter och svårigheter från sin barndom och uppväxt, inte att exkludera på grund av samtidiga svårigheter och flera olika diagnoser. Detta då vi av erfarenhet vet att många personer med dessa svårigheter, inte får den hjälp och de insatser de behöver.

Handledning Personalen ges vid tillfälle varje vecka handledning av våra leg. psykoterapeuter där vi följer behandlingsarbetet och hur det fortgår i förhållande till vårdplanen och de mål som ställts upp för behandlingen. Behandlingspedagogerna har dessutom processhandledning av extern handledare var 6:e-8:e vecka.

Terapeuter

Vi har fn tre legitimerade psykologer/psykoterapeuter som alla är aktiva behandlare på enheterna.

Att vara legitimerad innebär att man genomgått en yrkesutbildning om 5 år för att bli psykolog eller 2,5 år (med tidigare masternivå inom relevant vårdområde) till psykoterapeut. Legitimationen får man sedan ansöka om hos Socialstyrelsen efter uppvisande av godkända studieresultat samt godkänd praktiskt praktikår (för psykolog).

Legitimerade utövare granskas av IVO och arbetet lyder under Hälso; och sjukvårdslagen, precis som när du tex vårdas på ett sjukhus, vårdcentral eller av din tandläkare. Vården som en legitimerad yrkesutövare ger måste ha stöd i vetenskap och forskning. Legitimationen skiljer en yrkesutbildad och granskad utövare från samtalsbehandlare eller andra som kallar sig terapeuter (KBT-terapeut, DBT-terapeut etc utan legitimation.

Ordet terapeut är inte skyddat men det är psykoterapeut och psykolog. Att ha tre legitimerade behandlare garanterar att vi kan erbjuda vetenskapligt förankrad behandling på ett säkert sätt för dig som klient.

 • Johan WetterlövLeg.psykoterapeut (KBT)/Verksamhetschef Johan Wetterlöv har arbetat som terapeut och föreståndare sedan 2001. Under den tiden har han också utvecklat sitt intresse, engagemang och kompetens för verksamhetsutvärdering och behandling för unga kvinnor med svår psykiatrisk problematik. Johan utbildar kring behandling av PTSD och komplex PTSD. Johan är också doktorand på Linköpings Universitet där han forskar på trauma och skamproblematik.

 • Richard StenmarkLeg.psykolog/leg.psykoterapeut, Klinisk specialist, Handledare i psykoterapi (KBT) Richard Stenmark har arbetat med kognitiva- och neuropsykologiska utredningar och behandlingar sedan 1995. Richards engagemang och kompetens inom neuropsykologi har lett honom till att forska inom området. Richard har bl.a. också startat och handlett DBT-team för arbete med självskadande klienter och på uppdrag av Region Skåne varit ledare i gruppen för “Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne” avseende självskadebeteende.

 • Thomas Gustavsson

  Thomas är leg psykolog sedan 2002 och har genom åren arbetat med såväl verksamhetsutveckling, kunskapsutveckling, behandling, handledning och författarskap. Hans intresse har alltid legat inom de beteendeterapeutiska traditionerna där han framför allt har arbetat med att förstå och behandla komplexa tillstånd men även hur man kan utforma modeller och metoder som kan nå fler behövande inom t.ex psykiatri och primärvård. Detta har lett till ett långt samarbete med en av forskarna bakom den tidiga utvecklingen av DBT och sedermera Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Kirk Strosahl. Tillsammans med Patricia Robinson (som tilldelades den amerikanska psykologiska föreningens, APA´s hederspris för hälsopsykologi 2017), Kirk Strosahl har Thomas skrivit 2 böcker om fokuserade insatser som givits ut på New Harbinger. Tillsammans med de svenska forskarna Jonas Ramnerö och Tobias Lundgren har Thomas varit medförfattare till ytterligare en bok.  Se nedan.

  Thomas är i Sverige en av pionjärerna bakom det som kallas den tredje vågens beteendeterapi vilket han också utbildar, handleder, föreläser och implementerar kring när han inte jobbar som behandlare på våra enheter. Thomas har varit en del av Segesholms verksamhet sedan 2012 men håller regelbundet olika typer av utbildningar, workshops och föreläsningar såväl internationellt som i Sverige. 

  Bokutgivningar

  https://www.newharbinger.com/brief-interventions-radical-change 

  https://www.newharbinger.com/inside-moment 

  https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Psykologi-psykiatri/Psykoterapi/Fokuserad-ACT1/ 

  https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Psykologi-psykiatri/Klinisk-psykologi/Ma-daligt/ 

 • Sophie NewmanSteg-1 terapeut (KBT) Sophie Newman har sedan 2003 jobbat med tjejer/unga kvinnor med komplex problematik som bor på behandlingshem. Sophie är en mycket uppskattad terapeut med stor vana av att jobba med tjejer som mår och har mått dåligt under lång tid. Sophie är också en duktig och van handledare för övriga personalkategorier som arbetar på behandlingshem.

Enhetschef, Segesholm

 • Miriam FranzénKvalitetschef och enhetschef på Seges Miriam Franzén har ett mångårigt förflutet som behandlare, föreståndare, verksamhetschef och kvalitetsansvarig inom psykiatrisk vård.  Miriams intresse är att skapa och driva effektiva verksamheter och utveckla kvalitetsledningssystem som ger en så god och säker behandling som möjligt. Miriam har genom åren varit med och ISO-certifierat 11 olika behandlingshem/enheter. 

  Vi har lång erfarenhet av att bygga upp certifieringsbara kvalitetsledningssystem till olika vårdverksamheter, både privata och offentliga. Miriam har byggt upp kvalitetssystem på 11 olika enheter som idag är certifierade enligt SS EN ISO 9001:2008. 

  För frågor om vårt kvalitetssystem eller förfrågan om att certifiera egen verksamhet/klinik tag gärna kontakt med Miriam på telefon: 0709-323544 eller e -post: miriam.franzen@segesholm.se

Enhetschef, Trolletorp

Läkare

 • Johan TörnkvistLeg.läkare, specialist psykiatri. Johan har arbetat hos oss sedan starten och är förutom en uppskattad kollega och läkare, en entreprenör som arbetar med att ta fram olika utbildningsprogram för olika enheter och organisationer samt hjälpmedel för de målgrupper han arbetar med. 

Doktor

Leg. sjuksköterska

Administration

 • Ewa WetterlövEwa jobbar med administrativa uppgifter på båda enheterna.
  Jobbar parallellt med bokföring, och har gjort så de senaste 3 åren.
  Innan dess var hon på Räddningstjänsten i Kristianstad och jobbade i larmcentralen.

Behandlingspedagoger