Skip to content

Personal och kompetens

För att kunna erbjuda bästa möjliga psykosociala insatser och behandling har vi trots vår småskalighet valt att satsa på både bredd och hög kompetens hos de som arbetar hos oss. Genomgående har vi som jobbar här en utbildning inom sin yrkesfunktion, ofta som behandlingspedagog och därtill kontinuerlig vidareutbildning. Personalen på Segesholms behandlingshem har många års erfarenhet av att arbeta med psykosociala insatser och behandling samt inom ramen för vårt HSL-team med utredning och behandling av ungdomar med svår psykiatrisk problematik.

Vi är specialiserade på svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp och eller PTSD, självskadebeteende, suicidförsök, ätstörningar men även av neuropsykiatrisk problematik såsom autismspektrum, ADHD samt kognitiva funktionsnedsättningar. Vi har valt att försöka hjälpa de som tar kontakt och vill få sin behandling hos oss, även om man har med sig komplexa erfarenheter och svårigheter från sin barndom och uppväxt, inte att exkludera på grund av samtidiga svårigheter och flera olika diagnoser. Detta då vi av erfarenhet vet att många personer med dessa svårigheter, inte får den hjälp och de insatser de behöver.

Handledning Personalen ges vid tillfälle varje vecka handledning av våra leg. psykoterapeuter där vi följer behandlingsarbetet och hur det fortgår i förhållande till vårdplanen och de mål som ställts upp för behandlingen. Behandlingspedagogerna har dessutom processhandledning av extern handledare var 6:e-8:e vecka.

Terapeuter

Vi har legitimerade psykologer/psykoterapeuter som alla är aktiva behandlare på enheterna.

Att vara legitimerad innebär att man genomgått en yrkesutbildning om 5 år för att bli psykolog eller 2,5 år (med tidigare masternivå inom relevant vårdområde) till psykoterapeut. Legitimationen får man sedan ansöka om hos Socialstyrelsen efter uppvisande av godkända studieresultat samt godkänd praktiskt praktikår (för psykolog).

Legitimerade utövare granskas av IVO och arbetet lyder under Hälso; och sjukvårdslagen, precis som när du tex vårdas på ett sjukhus, vårdcentral eller av din tandläkare. Vården som en legitimerad yrkesutövare ger måste ha stöd i vetenskap och forskning. Legitimationen skiljer en yrkesutbildad och granskad utövare från samtalsbehandlare eller andra som kallar sig terapeuter (KBT-terapeut, DBT-terapeut etc utan legitimation.

Ordet terapeut är inte skyddat men det är psykoterapeut och psykolog. Att ha legitimerade behandlare garanterar att vi kan erbjuda vetenskapligt förankrad behandling på ett säkert sätt för dig som klient.

Johan Wetterlöv

Verksamhetschef

  • Johan WetterlövLeg. psykoterapeut (KBT)/Verksamhetschef Johan Wetterlöv har arbetat som terapeut och föreståndare sedan 2001. Under den tiden har han också utvecklat sitt intresse, engagemang och kompetens för verksamhetsutvärdering och behandling för unga kvinnor med svår psykiatrisk problematik. Johan utbildar kring behandling av PTSD och komplex PTSD. Johan är också doktorand på Linköpings Universitet där han forskar på trauma och skamproblematik.

Richard Stenmark

Leg. psykolog / leg. psykoterapeut

Sophie Newman

Steg-1 terapeut (KBT)

Enhetschef, Segesholm

Enhetschef, Trolletorp

Johan Törnkvist

Läkare

Doktor

Leg. sjuksköterska

Administration

Administration