Skip to content

För dig som söker placering för klient eller anhörig

Målgrupp

Segesholms behandlingshem vänder sig till unga kvinnor i åldern 14-19 och 16-23 år från hela landet med psykosociala problem eller där nedanstående problem resulterar i psykosociala problem:

  • Självskadebeteende
  • Alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
  • Neuropsykiatrisk problematik (ex autismspektrumtillstånd, ADHD, Kognitiva funktionsnedsättningar)
  • Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
  • Personlighetsstörningar
  • Suicidförsök
  • Depression
  • Ätstörning

Vi tar inte emot sökanden vars huvudproblematik är missbruk, våldsamt/hotfullt beteende och/eller kriminalitet.

Lagrum

Vi tar emot klienter som har insatser enligt Sol inklusive LVU, HSL samt LPT-permission och LRV-permission.  Efter en första kontakt från den som vill placera, fyller man i och skickar en ansökningsblankett. Denna ansökan är inte bindande utan ett underlag inför de fortsatta kontakterna. Vanligtvis sker denna kontakt från socialförvaltning, omsorgsförvaltning, barn- och ungdomspsykiatri alt vuxenpsykiatri.

Dokumentation

Vårt dagliga arbete baseras på uppdragsspecifikationen från ansvarig placerare som sedan omvandlas till en genomförandeplan som innefattar de 7 områdena från BBIC (Barns behov i centrum, Socialstyrelsen). Genomförandeplanen bryts i sin tur ner till Veckans mål och fokus, som är den specifika veckoplaneringen för varje person.
Arbetet återrapporteras sedan (om inte annat överenskommes) var 3:e månad till den som ansvarar för placeringen.

Ansökan om plats

Efter en första kontakt från den som vill placera, fyller man i och skickar en ansökningsblankett. Denna ansökan är inte bindande utan ett underlag inför de fortsatta kontakterna. Vanligtvis sker denna kontakt från socialförvaltning, omsorgsförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri alt vuxenpsykiatri.

Du som själv söker en plats eller du som anhörig är välkommen att ta kontakt för att få mer information om oss men den formella ansökan måste göras av kommun eller psykiatrisk klinik/landsting. Efter denna första kontakt och ansökan kommer någon från oss och besöker klienten för att bedöma om vi och vår behandling kan vara ett hjälpsamt alternativ. Görs bedömningen att så är fallet bjuds klient och eventuella vårdnadshavare in till ett studiebesök vid behandlingshemmet. Är sedan klienten fortsatt intresserad så inleds placeringen i mån av plats.

För frågor om vår behandling eller ansökan ring eller mejla
Johan Wetterlöv på 0709-323522 eller johan.wetterlov@segesholm.se