Vårt medicinska team HSL

I hela vårt liv utvecklas vi i samspel med vår omgivande miljö. Både våra färdigheter och våra svårigheter/problem utvecklas i en växelverkan med vår omgivning. Därför behövs olika insatser och de behöver vara integrerade och inte åtskilda. Med vår sjuksköterska Henric och våra två läkare Marie (barnpsykiatriker) och Johan (vuxenpsykiatrier) samt vår terapeutgrupp, kan vi erbjuda integrerad, kvalificerad psykiatrisk och psykoterapeutisk behandling. 

Hur behandlingen går till Personen i fokus

 • Vad gör livet värt att leva?

  Vilka färdigheter behövs för att kunna hantera det man varit med om och vad behöver man tillägna sig för att kunna nå de mål man satt upp? Hur skapar man sig ett liv som man själv upplever som värdig i med och motgång? Det vi vet är att du som sökt dig till Segesholm har försökt på oändligt många sätt att göra allt du kan för att må bättre.

  Under de ca. 9-12 (maximalt 18) månader som behandlingen pågår innan man är redo att lämna Segesholm, kommer vi att fokusera vårt gemensamma arbete mot de uppsatta målen. Mål som vi kommer att föra över till de 6 olika områdena i genomförandeplanen som det dagliga arbetet kommer att utgå ifrån och 3 olika faser.

  I den första fasen handlar det om att finna sig till rätta, få en mer aktiv vardag och börja kartlägga svårigheter och symtom. Att komma in i de vardagliga rutinerna och börja delta i verksamhetens gruppbehandlingar

  I den andra fasen ökar fokus på att arbeta med de svårigheter/upplevelser och erfarenheter som hindrar en från att nå sin mål och kunna bli aktiv och mer självständig i sitt liv. Fokus är att tillägna sig nya färdigheter i behandlingen, vardagen/skola och på fritiden.

  I den tredje fasen som kan innebära att man bor i en egen lägenhet, är fokus på att mer självständigt kunna använda sig av behandlingen, nya färdigheter och att kunna generalisera detta till nya sammanhang.

   

 • När man mått dåligt under en längre period, upplevt olika belastande och traumatiserande händelser och kanske känt att man inte är som de andra i ens omgivning, så upplever de flesta att man inte fått utrymme för att utveckla sin person. Man har nästan alltid stora behov inom de flesta områdena i livet. Tidigare konstruktiva beteenden har blivit dysfunktionella, kontakten med familjen och vänner har försämrats, misslyckanden i skolan är ofta mer regel än undantag och man har slutat med saker som man förr tyckte om att göra på sin fritid. Synen på sig själv och ens självförtroende är i botten. 

  För att komma ur detta arbetar vi i vardagen med hjälp av ett team runt varje klient. Funktionen för teamet är att tillsammans med klienten vända denna negativa utveckling. Till en början görs det genom att arbeta med vardagliga färdigheter som att hitta tillbaka till en regelbunden sömn, de aktiviteter som man förr upplevde som viktiga och stimulerande samt att börja lära sig att hantera de destruktiva beteenden och känslor som gör att ens liv och vardag blir begränsat.

  Över tid flyttas fokus allt mer att tillgodogöra sig färdigheter inom områden så som självständighet i sitt boende, att följa en struktur i vardagen, praktik, skola och läxor. Teamet är aktiva i personens terapeutiska behandling på så sätt att de i vardagen stöttar och hjälper henne att hantera ångest, känslor, impulsivitet och annat som är viktigt för att på sikt må bättre och klara sig mer självständigt.

  Behandlingen är intensiv; man har två terapeuter som man träffar varje vecka, deltagande i gruppbehandling ut till 5 dagar per vecka samt en behandlingspedagog som ansvarar för vardaglig träning, fritidsaktiviteter, hemresor, ekonomi samt andra saker som man behöver praktiskt hjälp med.

  På Trolletorp arbetar vi tillsammans med den boendes familj och anhöriga om det är önskvärt och möjligt. Att handleda och utbilda föräldrar, nätverk och andra viktiga personer som finns i personens liv. Viktiga personer som efter avslutad behandling kommer att vara en del av det stöd och den struktur som kommer att finnas kring personen.

  Förutom redan nämnda målsättningar med en placering är även målsättningen att vid behov erbjuda utredning, diagnostisering och anpassning av behandlingen till personens behov.


  En av de viktigaste målsättningarna är att finna och etablera högsta möjliga funktionsnivå och att hjälpa till att överföra och befästa denna struktur i hemmiljön.

  Behandlingsinsatserna kombineras efter behov med undervisning, praktik och färdighetsträning för att öka självständigheten i vardagen.

  I samband med beslut om placering upprättas en gemensam genomförandeplan. Den reglerar både vårt och uppdragstagarens uppföljningsansvar och aktiva medverkan.

 • Koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter till perspektivtagande och förmåga att läsa av sociala situationer är några av de svårigheter som kan ha bidragit till känslan av misslyckande och utanförskap.

  Efter behandlingen kan detta vara ett hinder för att komma vidare mot sina mål. Som en del i placeringen vid Segesholm kan vi bistå med utredning, diagnostik och insatser för att kunna förbättra funktion eller kompensera för nedsättningar. Detta ingår i placeringen och är inget som kräver ytterligare ansökningar eller ersättning.